IWSE.NET Admin/Services by ESCAD, Corp.
(CSV2SQL.exe / VDDSQL.exe)

CSV2SQL

Obsah:

A. Úvod
B. Popis aplikace
C. Funkce
D. Instalace
E. První spuštění
F. Přístupová práva
G. Manuál programu IWSE.NET Admin (CSV2SQL)
    1. Database
    2. Info
    3. Script Execute
    4. Import CSV
    5. Export DB
    6. Log
H. Příklad použití SQL v IWSE.NET WWW Serveru
Kontakty

 

A. Úvod

Určení:
1. Testování RunTime prostředí integrovaných dispečinků
2. Získání informací o počítači a jeho začlenění do LAN
3. Obsluha a údržba MS SQL Serveru pro použití v prostředí IWSE.NET
4. Testování konektivity a obsahu MS SQL databáze
5. Převod I/O bodů a proměnných z InTouch do MS SQL databáze
6. Příprava parametrů pro IWSE.NET Services (VDDSQL.exe)

Omezení a předpoklady:
1. Testováno pouze pro Windows XP SP1 a SP2 a MS SQL
2. Přítomnost MS SQL Serveru na PC nebo v LAN
3. CSV soubor vygenerovaný DBDump.exe z tagname.x souboru InTouch

ESCAD, a.s. (www.escad.cz)
IWSE.NET@escad.cz, Petr.Daus@escad.cz
© 2007 ESCAD, Corp.

B. Popis aplikace IWSE.NET Admin (CSV2SQL)

IWSE.NET Admin (CSV2SQL) slouží pouze k přípravě MS SQL databáze a vytvoření konfiguračního souboru pro IWSE.NET Services (VDDSQL).
Run Time funkce pak zajišťuje IWSE.NET Services (VDDSQL), který předává data z InTouch, případně dalších DDE kompatibilních aplikací do SQL serveru.
IWSE.NET Services (VDDSQL) pak udržuje v MS SQL databázi aktuální hodnoty z technologického prostředí, které jsou přístupné dalším aplikacím, zejména pak WWW Serveru.

Poznámka:
V následujícím textu je uvažován MS SQL Server, který je součástí instalace WW InTouch (od verze 8.0 výše), nicméně po úpravě ConnectionStringu je možné použít i jiné ODBC servery, včetně File ODBC driverů.

Schéma propojení
Schema propojení


C. Funkce IWSE.NET Admin (CSV2SQL)

Nejdříve je potřebné pomocí aplikace DBDump.exe (součást instalace WW InTouch) provést vytvoření CSV souboru (separovaný textový soubor), který obsahuje kompletní výpis datových bodů a proměnných aplikace InTouch.
Při provádění DBDump je nutné zvolit: "Třídění datových bodů do skupin".
Tento CSV soubor je načten do IWSE.NET Admin (CSV2SQL).
Nejdříve jsou vygenerovány tabulky podle skupin a následně pak systémová uživatelská tabulka na MS SQL serveru.
Nastavení parametrů pro napojení na MS SQL server a soupis datových bodů určených pro IWSE.NET Services (VDDSQL) je uložen do souboru.

D. Instalace aplikace IWSE.NET Admin (CSV2SQL)

Součástí instalace jsou potřebné komponenty operačního systému Windows pro zajištění konektivity s SQL Serverem a pokud není operační systém pravidelně aktualizován, můžete být vyzváni k jeho aktualizaci.
Součástí instalace není MS SQL Server, který pro správnou funkci programu musí být přítomen buďto na lokálním počítači, kde instalujete IWSE.NET Admin (CSV2SQL), nebo musí být přítomen na lokální síti.
Před zahájením instalace IWSE.NET Admin / IWSE.NET Services zkontrolujte, zda je Váš operační systém Windows aktualizován. (Windows XP SP2 musí být nainstalován, jinak nelze IWSE.NET Admin / IWSE.NET Services nainstalovat.
Pokud neznáte nastavení sítě, nebo nemáte patřičná práva, kontaktujte administrátora sítě.
Pokud při instalaci budete vyzváni, že některé komponenty jsou již v systému nainstalovány, ponechte stávající komponenty, tedy odpovězte: Keep This File, resp.: Yes, Keep This File.
Pokud při instalaci budete vyzváni, že některé komponenty není možné nainstalovat, protože jsou užívány jiným programem, jejich instalaci přeskočte, tedy zvolte: Ignore, resp. Yes, Ignore.
Po úspěšné instalaci IWSE.NET Admin (CSV2SQL) je možné aplikaci spustit.

E. První spuštění IWSE.NET Admin (CSV2SQL)

Při prvním spuštění jsou neznámé parametry nastaveny na pravděpodobné hodnoty a je potřebné:
- Na stroji s MS SQL serverem vytvořit adresář pro databázové soubory MS SQL Serveru. Program očekává, že budou v adresáři: "IWSE_DATABASES" na systémovém disku C. Pokud budou umístěny na jiné jednotce, nebo budou v jiném adresáři, je nutné upravit nastavení: "Database Files Path".
- Program očekává, že uživatel má oprávnění k MS SQL serveru jako administrátor.
- Předpoklad pro napojení na MS SQL server je správné užití Windows Authentication, tedy, že uživatel má patřičná síťová/lokální práva - viz. část "Přístupová práva" nížeji.
- Program předpokládá, že CSV soubor vygenerovaný aplikací DBDump je v adresáři, kde je nainstalována tato aplikace IWSE.NET Admin (CSV2SQL). Pokud je CSV soubor umístěn jinde, je potřebné soubor vyhledat. Zadání jeho umístění je nutné pro další funkci programu.
- Program též předpokládá přítomnost MS SQL Serveru, pro který je nastaven ConnectionString a služba "Info - SQL Servers - Load List", která vyhledá a zobrazí dostupné MS SQL Servery v LAN. Pokud potřebujete využít jiný databázový stroj, upravte ConnectionString manuálně.
- Po zpracování CSV souboru z DBDump.exe (tagname.x), vytvoření Run Time tabulky na databázovém serveru je potřebné uložit konfigurační CSV soubor pro IWSE.NET Services (VDDSQL)

F. Přístupová práva

Vzhledem k tomu, že IWSE.NET Admin (CSV2SQL) a zejména pak IWSE.NET Services (VDDSQL) kombinují a propojují různé způsoby komunikace aplikací, je potřebné správně nastavit přístupová práva v různých prostředí.
Jedná se zejména o tyto komponenty:
- DDE, resp. NetDDE
- MS SQL Server
- Internet Information Server
- Windows
- LAN
- WLAN
- případně pak FireWall

1. DDE, resp. NetDDE

Nastavení pro IWSE.NET Services (VDDSQL)
Postup nastavení je stejný, jako vyžaduje WW InTouch:
Ve Windows XP je po standardní instalaci zakázáno spouštění služeb DDE.
Proto je třeba DDE uvolnit.
Zvolte:
- Ovládací panely
- - Nástroje pro správu
- - - Služby
a zde povolte typ spuštění na "Automaticky" u následujících služeb (services):
- Správce DSDM služby DDE v síti
- Služba DDE v síti

2. MS SQL Server

Po úspěšné instalaci MS SQL Serveru a provedení všech kroků v aplikaci IWSE.NET Admin (CSV2SQL) je na serveru vygenerován účet administrátora databáze IWSE_Database a účet uživatele IWSE_Database: IWSE_User.
Základní nastavení ConnectionStringu je obdobné jako u běžného nastavení ODBC zdroje:
- Ovládací panely
- - Nástroje pro správu
- - - Datové zdroje (ODBC)
- - - - Systémové DSN
a IWSE.NET Admin (CSV2SQL) předpokládá: Ověření systémem Windows se síťovým přihlašovacím ID. Proto je potřebné dodržet politiku síťových oprávnění stanovenou správcem vaší sítě.

3. Internet Information Server

IIS nebo jiná serverová WWW služba musí být správně nastavena, pro zobrazování dat v internetovém prohlížeči z MS SQL (ODBC) zdroje dat.
Pro přístup k datům MS SQL (ODBC) zdroje dat je potřebné použít nebo vytvořit lokální, či síťový uživatelský účet, který bude využit v IIS pro přístup k WWW.
Pokud je potřebné zobrazovat data anonymním uživatelům (což není doporučeno), je potřebné patřičný účet pro anonymní přístup nastavit i v MS SQL Serveru.
V takovém případě pak doporučujeme pro účet anonymního přístupu omezit pomocí nástrojů administrace MS SQL Serveru přístup jen do databáze IWSE_Database a tabulky DATA_Actual s právy pouze pro čtení, resp. Select.

4. Windows, LAN, WAN

Jak již bylo uvedeno v předchozí sekci, IWSE.NET Services (VDDSQL) zachovávají síťovou kontrolu přístupu k datům.
Pokud tedy nebude upraven ConnectionString, je potřebné dodržet politiku stanovenou správcem sítě a používat přihlašovací účty sítě.
Pokud je pro přístup k datům pomocí WWW rozhraní IWSE.NET Services (VDDSQL) využito jakékoli další rozhraní, včetně WAN, je nezbytné dodržet bezpečnostní politiku sítě pro přístup k WWW serveru, a následně k MS SQL Serveru, případně dalším WWW aplikacím.

5. FireWall

Pokud je na počítači s WWW serverem, resp. kdekoli v cestě použit FireWall, tak jeho nastavení je potřebné pouze s ohledem na použitý WWW Server, pokud se týče zobrazení dat na portu 80 (nebo jiného portu s WWW serverem).
Mezi počítačem s WW InTouch a MS SQL serverem je potřebné uvolnit TCP/IP služby pro ODBC a MS SQL (např.: Miccrosoft-DS, MS-SQL, NetBios-DGM, atd.). Pro detailní nastavení kontaktujte správce LAN a administrátora MS SQL Serveru.

 

G. Manuál programu IWSE.NET Admin (CSV2SQL)

Po spuštění apliakce se zobrazí informační okno, kde jsou uvedeny údaje o verzi a číslu kompilace, kontakty na tvůrce a aktivní odkaz na internetové stránky ESCAD, a.s.

CSV2SQL01.gif (22571 bytes)

Před kontaktováním technické pomoci si údaje o verzi kompilace poznamenejte.

1. Záložka Database

Většina nastavení progarmu se provádí na záložce Database, kde je definována cesta pro zdrojový soubor CSV (soubor vytvořený apliakcí DBDump.exe), dále pak parametry pro napojení na MS SQL Server.

CSV2SQL02.gif (18655 bytes)

Po spuštění jsou některé údaje předvyplněné, nicméně je potřebné provést následující:

1. Vyhledat a tak určit umístění zdrojového CSV souboru.

2. Zadat název, resp. síťový název počítače s MS SQL Serverem. Zpravidla se jedná o počítač, kde je nainstalován SW InTouch, jehož MS SQL databáze se využívá i pro IWSQ.NET Data. Pokud název počítače neznáte, vyhledejte ho na záložce: Info.

3. Určit cestu pro databázové soubory MS SQL Serveru. Tato cesta k souborům určuje, kde MS SQL Server vytvoří databázi. Tento adresář (adresáře) je nutné vytvořit ručně. Je doporučeno ponechat název adresáře: "IWSE_DATABASES".

Důležité: Tato cesta je pro HDD na stroji s MS SQL Serverem. Pokud je IWSE.NET Admin (CSV2SQL) - tato aplikace - spuštěna na jiném počítači, je potřebné požadovaný adresář vytvořit na počítači s MS SQL Serverem.

4. Connection String ponechte bez úprav, aplikace si vytvoří nový, podle zadaných parametrů.

Po těchto úpravách stiskněte tlačítko: 0. Connect a pokud je vše v pořádku, během 1 až 3 sekund se IWSE.NET Admin (CSV2SQL) napojí na zadaný SQL server. Pokud proběhne spojení se serverem, změní se tato záložka asi takto:

CSV2SQL02b.gif (16071 bytes)

a zobrazí se Vám výběr z databází a tabulek na SQL Serveru.
Můžete vyzkoušet načtení dat např. tabulky: "spt_server_info", z "master" databáze s informacemi o SQL Serveru, nebo tabulky: "sysusers" z databáze: "model", atd.

Pokud není SQL Server zadán správně (není k dispozici), nebo nemáte patřičná síťová práva, případně není správně nastavený FireWall, po cca.: 20-ti sekundách obdžíte následující zprávu a je potřebné lépe nastavit konektivitu.

CSV2SQL_InfoMsg_NoServer.gif (6593 bytes)

 

2. Záložka Info

Pokud si nejste jisti názvem počítače, umístěním SQL Serveru, nebo Vašimi přístupovými právy, použijte záložku Info a načtěte si potřebné údaje.

CSV2SQL03.gif (51221 bytes)

Pro načtení údajů stiskněte tlačítka: "Load Info" a "Load List".
Další informace o lokálních uživatelích získáte kliknutím na název uživatele.
Dvojkliknutím na název SQL serveru, bude název překopírován do nastavení na záložce: Database.

K dispozici je vám i odkaz na Nápovědu: Help, informace o programu: About a odkaz na stránky ESCAD, a.s.

 

3. Záložka Script Execute

Pro vykonání potřebných scriptů, musíte být přihlášen jako administrátor MS SQL Serveru, resp. musíte mít oprávnění k vykonávání scriptů, vytváření databáze, atd.

Scripty jsou editovatelné a pokud chcete změnin nějaké údaje je to možné na sub-záložkách:
- Vytvoření databáze:
CSV2SQL041.gif (24413 bytes)

- Vytvoření RunTime Tabulky
CSV2SQL042.gif (23571 bytes)

- Vytvoření uživatelů a jejich práv
CSV2SQL043.gif (31619 bytes)

Na poslední sub-záložce: "Run", pak jednotlivé scripty spustíte příslušným tlačítkem. Pokud již na MS SQL Sevreru existuje databáze s názvem: "IWSE_Database", není patřičné tlačítko: "1. Gen.DB", k dipozici.
CSV2SQL044.gif (19942 bytes)

Doba vykonání scriptů je závislá na rychlosti počítače s MS SQL Serverem a na jeho aktuálním vytížení.

Po úspěšném vykonání scriptů je na MS SQL vytvořena:
- databáze: "IWSE_DATABSES"
- v ní tabulka: "DATA_Actual"
- uživatelé: "IWSE_Admin" a "IWSE_User" a
nově vygenerovanou tabulku: "DATA_Actual" v databázi: "IWSE_Database" je možné načíst v záložce: Data.
CSV2SQL05a.gif (10591 bytes)

V tuto chvíli je však tabulka: "DATA_Actual" prázdná a je třeba ji naplnit podle následujícího postupu.

 

4. Záložka Import CSV

Pro naplnění tabulky údaji a připravení konfiguračního souboru pro IWSE.NET Services (VDDSQL) je potřebné nejdříve načíst zdrojvý CSV soubor.

Zdrojový CSV soubor:

Zpravidla v adresáři: "C:\Program Files\Wonderware\InTouch" je umístěna apliakce: "DBDump.exe", kterou spustíte.
Podle nastavení defaultové aplikace při spuštění InTouch, nebo vyhledáním zvolíte adresář aktuální aplikace InTouch, určíte název souboru (Zpravidla "DB.CSV" a vyznačíte checkbox: "Group outputs by names":
CSV2SQL_DBDump.gif (9284 bytes)

Soubor zkopírujete do adresáře, který je zadán jako: "Source File", na záložce Database, pokud tam nemáte zadanou cestu do adresáře InTouch, což je pro další práci praktičtější.
Pokud je  IWSE.NET Admin (CSV2SQL) - tato aplikace - spuštěna na jiném počítači, je třeba soubor DB.CSV překopírovat, nebo patřičný adresář nasdílet.

Po úspěšném načtení souboru se databáze všech proměnných a skupin InTouch zobrazí v záložkách setříděných podle typu datových bodů:
CSV2SQL06.gif (19661 bytes)

Poznámka:
Ke každému datovému bodu je přiřazen celočíselný identifkátor: "Row", podle kterého je následně možné jednoznačně identifikovat proměnné i ve výstupním konfuiguračním souboru, datové tabulce: "DATA_Actual" i přehledu datových bodů v  IWSE.NET Services (VDDSQL).

 

5. Záložka Export DB

Pokud je zdrojový CSV soubor z aplikace DBDump načten, jsou uvolněna tlačítka pro naplění databáze a vygenerování výstupního konfiguračního CSV souboru.

Postup je následující:

Vygenerování RT tabulky:
pomocí tlačítka: "5. Gen RT Table" je vytvořen obsah tabulky: "Data_Actual", následně talčítkem: "6. Up RT Table" budou data přenesena do MS SQL Serveru a tlačítkem: "7. Save RT Table", vytvoříte konfiguračné CSV Soubor pro IWSE.NET Services (VDDSQL).

Očekávaný název konfiguračného souboru CSV pro  IWSE.NET Services (VDDSQL) je: "VDDSQL_DBRT.CSV".

CSV2SQL07.gif (20141 bytes)

Pokud jste již tabulku na MS SQ Serveru vytvořili a provádíte pouze aktualizaci záznamů (např. po úpravě datových bodů v InTouch) je nutné nejdříve uloženou tabulku na MS SQL Serveru vymazat tkačítkem: "Clear RT Table".

Pokud jste provedli všechny výše popsané úkony, je stav následující:

1. Je ověřena konektivita s MS SQL Serverem
2. Connection String je nastaven i pro  IWSE.NET Services (VDDSQL)
3. Na databázovém serveru je vytvořena databáze a připravena tabulka reálných hodnot InTouch
4. Máte k dispozici konfigurační soubor: "VDDSQL_DBRT.CSV", který potřebuje IWSE.NET Services (VDDSQL) pro své spuštění.

 

6. Záložka Log

Pro kontrolu činnosti a zobrazení chybových hlášení generuje  IWSE.NET Admin (CSV2SQL) apliakční log, který je automaticky ukládán do adresáře, kde je aplikace nainstalována.
CSV2SQL08.gif (22207 bytes)

Pokud aplikace vykazuje chyby nebo pokud Vám nefungují všechny funkce správně, můžete do LOGu připsat své poznámky a postupujte následovně:
1. Ukončete aplikaci  IWSE.NET Admin (CSV2SQL)
2. V adresáři aplikace vyhledejte LOG soubory a zašlete je odborné pomoci.

Poznámka:
Název LOG souboru určuje jeho stáří a je ve formátu: LOG_YYMMDD_HHMMSS_CSV.TXT, napříkald: LOG_070115_120438_CSV.TXT znamená, že aplikační LOG je z 15.01.2007 a byl uložen v 12:04:38 hod.

 

H. Příklad použití SQL dotazů pro vytváření sestav

1. Popis funkce IWSE.NET WWW Serveru

V SQL serveru, databázi IWSE_Database, tabulce: DATA_Actual jsou udržovány aktuální hodnoty datových bodů aplikace InTouch a jsou tak přístupné pro další aplikace, např. WWW servery.
Např.: při použití MS IIS sevreru (součást Windows XP Prof.), MS.NET technologie a jazyka VB Script je možné naprogramovat libovolné zobrazování datových informací.

2. Příklad použitých ASP stránek:

<%
Dim CTKConStr
SelComment = "Datové body Energetiky - Všechny"
fp_sQry = "SELECT * from DATA_Actual WHERE InTouchAlarmGroup LIKE 'ENERGETIKA'"
CTKConStr = Application("ConnectStr")
%>
<!-- #include file = "maincode.inc" -->

Úpravou obsahu proměnné: "fp_sQry", která předává SQL script SQL serveru získáte patřičný výpis datových bodů.
Úpravou obsahu proměnné: "SelComment", definujete nadpis výběru pro zobrazení.
Ostatní řádky neupravujte!

3. Příklady logických operandů pro výběr z tabulky DATA_Actual pomocí proměnné: "fp_sQry":

Výběr - SELECT:

Vybere všechny datové body, jejichž název začíná textem "EPS" a jejichž DDETopicName je "CLOCK" nebo "tagname":
SELECT * from DATA_Actual WHERE ItemName LIKE 'EPS%' AND ( DDETopicName LIKE 'CLOCK' OR DDETopicName LIKE 'tagname' )
nebo vybere všechny datové body, jejichž název začíná textem "EPS" a jejichž DDETopicName není "CLOCK" nebo "tagname":
SELECT * from DATA_Actual WHERE ItemName LIKE 'EPS%' AND NOT ( DDETopicName LIKE 'CLOCK' OR DDETopicName LIKE 'tagname' )

Výběr - SELECT - se tříděním:

Vybere všechny datové body, jejichž název začíná textem "VZT" a jejichž hodnota (ItemValue) je "OK" a setřídí je podle komentáře "ItemCommnet":
SELECT * from dbo.DATA_Actual WHERE Itemname LIKE 'VZT%' AND ItemValue LIKE 'OK' ORDER BY ItemComment
nebo totéž, jen v provede setřídění opačně:
SELECT * from dbo.DATA_Actual WHERE Itemname LIKE 'VZT%' AND ItemValue LIKE 'OK' ORDER BY ItemComment DESC

 

 

VDDSQLKontakty

Internetové stránky společnosti ESCAD, a.s.: www.escad.cz
E-Mailová adresa odborné pomoci a pro zasílání připomínek: IWSE.NET @ escad.cz

 

IWSE.NET Admin (CSV2SQL)
© 2007 ESCAD, Corp. Všechna práva vyhrazena

IWSE.NET Services (VDDSQL)
© 2007 ESCAD, Corp. Všechna práva vyhrazena

Tento manuál
© 2007 ESCAD, Corp. Všechna práva vyhrazena

Použité fotografie
© 2006 ESCAD, Corp., PH Models, Všechna práva vyhrazena

ESCAD, IWSE, VDD
jsou ochranné obchodní značky ESCAD, a.s.